Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt. Gebruiker; De gebruiker van deze algemene voorwaarden. Van Lent Logistics; Gevestigd aan de Rijnstraat 43, 5347KN te Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17261690; Partijen; Gebruiker en Van Lent Logistics kunnen gezamenlijk genoemd worden als partijen. Diensten; De diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd; Product: Het product dat Van Lent Logistics in het kader van de overeenkomst aan de klant levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, verzending en verpakkingsmaterialen; Klant; Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Van Lent Logistics een overeenkomst aangaat; Overeenkomst; De overeenkomst tussen Van Lent Logistics en de klant; Website; De website’s waaronder maar niet uitsluitend, www.vanlentlogistics.nl die door Van Lent Logistics worden beheerd.

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Van Lent Logistics. en de klant waarop Van Lent Logistics deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Lent Logistics. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Lent Logistics en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Van Lent Logistics is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Lent Logistics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Lent Logistics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de klant vertrouwelijk te worden behandeld.

Artikel 4 Registratie, gegevens van de klant en inlogcodes

Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de klant zich via de website te registreren. Nadat Van Lent Logistics de klant heeft goedgekeurd, ontvangt de klant een bevestigingsmail en kan de klant gebruik maken van de diensten. Alle gegevens die de klant tijdens de registratie aan Van Lent Logistics verstrekt dienen juist en volledig te zijn. De klant dient door Van Lent Logistics. verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Van Lent Logistics kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

De diensten die Van Lent Logistics levert staan duidelijk op de website omschreven. Van Lent Logistics zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Van Lent Logistics is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien de klant de Van Lent Logistics verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Van Lent Logistics gewenst, heeft verstrekt. Van Lent Logistics heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Voor de levering van de diensten is Van Lent Logistics afhankelijk van de dienstverlening van derden, waartoe behoren maar niet beperkt zijn DHL, PostNL GLS, en Dpd, hierna genoemd als ‘externe koeriersdiensten’. Van Lent Logistics is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door de dienstverlening van deze externe koeriersdiensten. Van Lent Logistics is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 6 Meerkosten

Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten. Van Lent Logistics zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Artikel 7 Levering

De klant dient via de website Van Lent Logistics in het bezit te stellen van de adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat Van Lent Logistics deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de klant via Van Lent Logistics zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten). De door Van Lent Logistics opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de klant geleverde producten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 8 Wijziging bedrijfsgegevens

Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de e-mail aan Van Lent Logistics mede te delen.

Artikel 9 Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van Lent Logistics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Lent Logistics ter beschikking worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst. Indien de klant gegevens aan Van Lent Logistics ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Van Lent Logistics voorgeschreven specificaties. De klant is gehouden Van Lent Logistics onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant vrijwaart Van Lent Logistics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant zal alle medewerking verlenen aan Van Lent Logistics welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de dienst. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die Van Lent Logistics daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De klant dient de tarieven van Van Lent Logistics niet aan derden bekend te maken.

Artikel 11 Prijzen en vergoedingen

Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van externe koeriersdiensten, etc. Indien na totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Van Lent Logistics gerechtigd haar prijzen of tarieven aan te passen. De klant wordt hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van Van Lent Logistics Toeslagen van de betreffende derde partijen waarmee Van Lent Logistics samenwerkt worden achteraf doorberekend aan de klant.

Artikel 12 Betaling

De klant dient de van Van Lent Logistics ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum. Facturatie geschiedt elke maandag achteraf. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Van Lent Logistics ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Van Lent Logistics op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht

Van Lent Logistics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien Van Lent Logistics daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”). Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Van Lent Logistics geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In geval van overmacht zal Van Lent Logistics vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Van Lent Logistics als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Van Lent Logistics kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. Van Lent Logistics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Lent Logistics is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Van Lent Logistics is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de klant het adresetiket verkeerd heeft gebruikt. Van Lent Logistics is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product. In geen geval is Van Lent Logistics aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Van Lent Logistics geleverde product, sluit Van Lent Logistics iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade. Van Lent Logistics garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Van Lent Logistics. zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Van Lent Logistics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Van Lent Logistics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Lent Logistics in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Van Lent Logistics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Van Lent Logistics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Lent Logistics beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van Lent Logistics gedane uitkering. Avc & Cmr condities De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Lent Logistics of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Klachten en verjaring

Klachten behoren binnen 4 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of via de e-mail bij Van Lent Logistics te zijn ingediend. Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant Van Lent Logistics de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product te leveren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Lent Logistics slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Van Lent Logistics vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Van Lent Logistics kan aanwenden.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

Van Lent Logistics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Voorts is Van Lent Logistics bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Van Lent Logistics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Van Lent Logistics ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Van Lent Logistics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Lent Logistics op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Lent Logistics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Van Lent Logistics, totdat alle vorderingen die Van Lent Logistics op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Lent Logistics te bewaren. Van Lent Logistics is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Van Lent Logistics te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Van Lent Logistics

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Van Lent Logistics aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Van Lent Logistics Het is de klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

Artikel 19 Beveiliging en internet

Van Lent Logistics zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Van Lent Logistics kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20 Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Van Lent Logistics en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van Lent Logistics worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Lent Logistics gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

© 2016 Van Lent Logistics - All rights reserved

Powered by Flux Media